شرکت البرز فلزکار ایرانیان (AMWI) در سال1391 با هدف سرمایه گذاری و توسعه فناوری پیشرفته بر اساس ظرفیت های علمی داخل کشور تاسیس گردید. شرکت AMWI در زمینه ساخت محصولات نانو، طرح-های گوناگونی را دنبال نموده است. در این راه، ساخت محصولات تولید نانوپودر و تولید نانو کلوئیدهای فلزی با استفاده از روش انفجار الکتریکی سیم انجام گرفته است. همچنین این شرکت به حوزه تحقیق در زمینه تکنولوژی نانوکویتاسیون با استفاده از تجهیزات تولید نانوامولسیونها و هموژانیزاسیون برای اولین بار در کشور قدم نهاده است. برتری های موجود در این روش، مورد توجه صنایع مختلف از جمله تصفیه آب و پساب، صنایع غذایی و پاستوریزاسیون غیرگرمایی، صنایع دارویی و تولید انواع نانو داروها، صنایع رنگ و پلیمر و صنعت نفت و پتروشیمی قرار گرفته است. در حال حاضر با هدف کمک به رفع مشکلات موجود در کشور در حوزه منابع آب، این شرکت علاوه بر فعالیتهای گذشته با توسعه تکنولوژی های الکترودیالیز انتخابی و معرفی روش CaviZone و با توسعه تکنولوژی های مختلف در تصفیه آب و پساب و شیرین سازی آب متمرکز شده است.